News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
Smart Marketing of MICE & Tourism under Thailand 4.0

งานสัมมนา “Smart Marketing of MICE & Tourism under Thailand 4.0
การตลาดของไมซ์และการท่องเที่ยวไทยภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีความประสงค์ที่จะบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านวิชาการ ด้วยการเผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม  โดยบูรณาการความรู้ใหม่กับการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ด้วยการเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณะทางด้านธุรกิจและการตลาด การเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนและการบูรณาการในการเรียน โดยในงานนี้ทางวิทยาลัยได้รีบเกียรติจากสองวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่จะได้มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก้ผู้เข้าร่วมสมัมมนา

ได้แก่
• คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) 
• คุณกนกนาฏ สุทธศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคพื้นเอเชีย กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเบลมองด์ ประเทศอังกฤษ

อาจารย์อริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา (พิธิกร) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
• อาจารย์ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย (ผู้ดำเนินรายการเสวนา) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

อาจารย์ อริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิธีกร
 
   

อาจารย์ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการเสวนา
 
 

ผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมฟังสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถจองที่นั่งโดยสมัครออนไลน์ได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

กำหนดการงานสัมมนา

“Smart Marketing of MICE & Tourism under Thailand 4.0 - การตลาดของไมซ์และการท่องเที่ยวไทยภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  

13.00-13.20 น. ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารประกอบ
13.20-13.35 น. 

พิธีกร อาจารย์อริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา ดำเนินรายการ

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13.35-14.15 น.
 

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

“แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยในยุค 4.0”

โดย คุณกนกนาฏ สุทธศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคพื้นเอเชีย
กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเบลมองด์ประเทศอังกฤษ         

14.20-15.00 น. 

 การบรรยายพิศษ ในหัวข้อ

“การตลาดด้วยการจัดงานอีเว้นท์และสันทนาการเพื่อเพิ่มมูลค่า ในยุค 4.0”

โดย คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) 

15.00-15.30 น. อาหารว่าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.35 – 16.15 น.
 

เสวนาร่วมกันของทั้งสองวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ
“ทำการตลาดอย่างฉลาดอย่างไรให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

โดย คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน และ คุณกนกนาฏ สุทธศิริ

ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  สิริวิชัย

16.15-16.25 น. ช่วงคำถามและคำตอบ
16.25-16.30 น.


   

พิธีปิดงานสัมนา

โดย อาจารย์ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ

            

              **************************************************************